Boss er ikke hva det en gang var. Fra å være noe man bare måtte bli kvitt, så enkelt og billig som mulig, så er boss nå blitt en viktig ressurs. Avfall har vært gjennom en klassereise av de sjeldne.

– Boss har blitt en ressurs som skal gjenvinnes, ombrukes og oppsirkuleres i størst mulig grad, sier daglig leder i BIR Bedrift, Anders Haugsvær-Holst.

BIR Bedrift er Proptech Innovation-partner. Selskapet ble etablert i 1998 og har, som bosset, vært gjennom en aldri så liten klassereise. I begynnelsen var de en ren transportbedrift som hentet og leverte boss. Men nye tjenester og nyvinninger har sakte, men sikkert blitt lagt til, og i dag leverer selskapet et bredt spekter av tjenester til bedriftsmarkedet.

– Transport og innsamling er fortsatt en kjerneaktivitet for oss, men selskapets fremste mål er å bidra til mer sirkularitet og ta bedre vare på ressursene i samfunnet. Mens vi for 25 år siden sendte praktisk talt alt avfall til deponi, så blir mindre enn én prosent av avfallet BIR Bedrift i dag samler inn deponert. Resten blir materialgjenvunnet, energigjenvunnet eller ombrukt. Men selv om vi har kommet et godt stykke på vei, er det fortsatt et enormt potensial for ombruk og oppsirkulering, sier Haugsvær-Holst.

Må identifisere verdiene

Avfallet representerer med andre ord store verdier. Men hvordan skal BIR Bedrift klare å hente ut de verdiene og ressursene som bosset representerer? Nøkkelen er å kjenne avfallet og vite hva som kastes. Data og datafangst er derfor nøkkelord som går igjen i praten med Haugsvær-Holst.

– Skal vi virkelig klare å få fart på oppsirkulering og gjenbruk av bosset, må vi ha mye mer data og mer informasjon om hva som kastes og av hvem. Vi ønsker å vite hva som blir kastet i bosset så tidlig som mulig, og aller helst før kundene selv har definert ressursen som boss. Vi må analysere avfallsstrømmene, og derfor må vi komme så tidlig som mulig inn i bossets verdikjede. Vi tror at ny teknologi og proptech vil spille en avgjørende rolle i dette arbeidet, sier Haugsvær-Holst.

Et eksempel kan være matavfall, hvor det er en kjensgjerning at enorme mengder med god mat blir kastet.

– Avhengig av hvor mye vi vet om matavfallets opphav, og hvor mye data vi har om kvaliteten, kan vi styre avfallsstrømmen til å bli ny mat, dyrefor eller biogass, sier Haugsvær-Holst.

Han forteller at de som bransje ikke er blant de som har kommet lengst i det digitale skiftet. Men han mener at potensialet er stort og understreker at det er også ambisjonene.

– Derfor er BIR Bedrift i vår reviderte strategi valgt å satse ambisiøst på å digitalisere avfallets verdikjede, hvor målet er å få større kontroll på avfallsstrømmene. For å lykke med det må vi involvere kundene våre langt tidligere og fange mest mulig data om avfallets opphav og kvalitet. Vi vil vite hva som kastes før det kastes og blir fanget opp av i våre systemer og her er proptech en viktig nøkkel, sier Haugsvær-Holst.

 

Daglig leder i BIR Bedrift, Anders Haugsvær-Holst, ser frem til en spennende fremtid bransjen. 

 

Behovsstyrt bosshåndtering

For BIR Bedrift handler ikke den digitale reisen bare om å redusere avfallet, det handler også om å levere en så effektiv avfallshåndtering som mulig.

– Mye av bosshåndteringen skjer i dag kalenderbasert, men kan vi få til en mer behovsstyrt tjeneste, vil det effektivisere driften og redusere transportbehovet. Sensorer kan for eksempel fortelle oss hvor full en avfallscontainer er, slik vi ikke henter halvtomme kontainere basert på kalenderstyring, men på faktisk behov. Dette er teknologi som vi piloterer nå, og som vi forventer både vil bidra til økt kvalitet på våre tjenester, men også at vi klarer å samle viktig data om avfallet før vi får det inn til anlegget vårt, sier Haugsvær-Holst.

Han forteller at kontainerne også kan utstyres med sensorer som måler temperatur og gasser, slik at de eventuelt kan hente bosset dersom de ser at temperaturen går opp.

– En av våre store utfordringer er batterier. Det finnes i dag batterier i svært mye, men problemet vårt er at de er vanskelig å oppdage og at de forårsaker mange branner i våre anlegg. På anlegget hos oss er det tilløp til brann hver uke. Dette er én av de utfordringene vi håper at ny teknologi kan hjelpe oss med å løse i fremtiden, sier Haugsvær-Holst.

Etterlyser strengere krav til bruk

Én av bygg- og eiendomsbransjens store utfordringer knyttet til ombruk, handler om å få til en velfungerende verdikjede, hvor det som blir kartlagt også faktisk blir tatt i bruk.

– Det er et paradoks at det er krav om ombrukskartlegging, men ikke krav til å bruke materialene man kartlegger. Skal man få fart på både ombruk og oppsirkulering, så må det derfor bli et krav om at materialene man kartlegger også skal brukes. Det kan ikke lenger være frivillig, sier Haugsvær-Holst.

Videre mener han at vi sammen i bransjen må skape verdikjeder for ombrukte materialer som gjør det like enkelt for entreprenørene å bruke brukte materialer som nye.

– I dag er infrastruktur knyttet til ombruk en utfordring. Det handler blant annet om lagring og tilgjengelighet når man trenger materialene. Her er det allerede flere som er på banen og dersom markedet ønsker det, så kan også BIR Bedrift spille en rolle i dette arbeidet. Uavhengig av hvem som gjør hva, så er det viktig er vi får på plass en velfungerende verdikjede for brukte byggematerialer. I dag er bygg- og eiendomsbransjen klimaverstingen i samfunnet, men lykkes vi med ombruk tar vi et stort skritt i en mer bærekraftig retning, sier Haugsvær-Holst.

Om BIR Bedrift

BIR Bedrift er et kommersielt selskap basert i Bergen, eid av BIR AS. De startet i 1998 som en transportbedrift og vokste raskt på grunn av store anbudsrunder i begynnelsen av 2000-tallet. Den store endringen kom i 2006 da de introduserte et helautomatisert papirsorteringsanlegg, det eneste av sitt slag på Vestlandet og blant de mest moderne i Europa. Dette gav BIR et konkurransefortrinn og mulighet for stordriftsfordeler. Fra en tid hvor 98% av avfallet gikk til deponi og kun 2% ble gjenvunnet, har BIR Bedrift nå oppnådd at 98% av avfallet de håndterer blir gjenvunnet.

Med økende fokus på bærekraft, ser BIR avfall som en ressurs og søker dypere samarbeid med bedriftene. De legger vekt på sporbarhet, tar farlig avfall på alvor, og arbeider for å opprettholde sin visjon om å være "Vestlendingenes egen miljøbedrift", hvor de fokuserer på å bevare og utnytte ressurser på Vestlandet.

 

 

Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Proptech Innovation, og kan leses i sin helhet her:

Tidenes klassereise – fra bare boss til helt sjef