Containerutleie Avfallsløsning Få hjelp Om oss
Logg inn
Last ned PDF

Spillolje

Waste oil

Sist oppdatert
9. april 2021
NS-nr
7011 - 7012

Hva kan leveres

Refusjonsberettiget spillolje omfatter brukte mineralbaserte ikke-klorerte oljer (hydraulikk- og smøreoljer) som motor- og girsmøreolje, industriell smøreolje, trafo- og bryterolje, olje drenert fra oljefiltre og olje fra oljefylte ovner

I tillegg til gjelder ordningen også for refusjonsolje som er generert på skip, med unntak av olje generert på skip med totallengde over 250 fot i internasjonal sjøfart/utenriksfart

For ikke-refusjonsberettiget spillolje gjelder det samme som over, men denne typen tilfresstiller ikke krav til refusjon

 

Hva kan ikke leveres

Brukt, kassert eller gjenvunnet råolje, prosessolje, bunkersolje, kabelolje, silikonolje, fyringsolje, drivstoff, biologisk olje, uorganisk olje

Oljeemulsjoner, skjæreoljer, slop og olje fra oljeutskillere eller importert olje

Flytende og pastøst avfall må ikke inneholde ting som verktøy, hansker, kluter o.l.
andre avfallsfraksjoner

 

Krav til levering

Tilfredsstiller krav mht. flammepunkt >70 grader Celsius og klorinnhold <500 ppm. Svovelinnhold <0,6 %.

Opprinnelse og kvalitet må dokumenteres - bruk feltet tilleggsinformasjon på deklarasjon - oljens opprinnelse (type virksomhet) og hvilken type refusjonsolje det er snakk om.

Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter før levering. BIR Bedrift hjelper deg gjerne med dette. Ta kontakt.

 

Innsamling

Oppsamling i UN-godkjent IBC, stål- /plastfat med spuns, eller tank. Transporteres iht. ADR-regelverket.

 

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottaksanlegg. Lagres på tank for transport til godkjent sluttbehandler.

 

Gjenvinning

Olje benyttes som fyringsolje til energigjenvinning.

 

Ytterligere informasjon

Forskrift om farlig avfall, fastsatt av Miljøverndepartementet 19.05.94. Avfallsforskrift kapittel 11 og 13, samt ADR-regelverket.


Unngå innblanding av vann i spilloljen, da vannprosent blir fratrukket mengden det gis refusjon for.
Olje som ikke tilfredsstiller kvalitetskravene til refusjon omklassifiseres til 7012. For ikke-refusjonsberettiget olje vil innholdet av svovel og halogener også være prisregulerende.

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse som f.eks. feilsortering.
Ingen særlige risikoforhold dersom håndtert etter regelverk.