For alle tjenester utført av BIR Bedrift.

1. Innledning

Følgende vilkår regulerer, supplerer og anses som en del av samtlige avtaler om tømming og behandling av avfall inngått mellom BIR Bedrift og den enkelte kunde. Avtaleparter er BIR Bedrift og den som er registrert som kunde hos BIR Bedrift.

2. Forskriftsmessig avfallshåndtering

BIR Bedrift forplikter seg til å ta utføre sine tjenester i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til de betingelser som fremgår av denne avtalen. BIR Bedrift overtar disposisjonsretten for det innsamlede avfallet og behandler dette i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

3. Rådgivning

BIR Bedrift kan bistå kunder med optimale avfallsløsninger og utarbeidelse av avfallsplaner.

4. Kredittvurdering

BIR Bedrift vil i forbindelse med inngåelse av nye avtaler foreta en kredittvurdering av kunden. Dersom resultatet av denne vurderingen tilsier det, forbeholder vi oss retten til ikke å inngå avtale med den omtalte kunde. BIR Bedrift forbeholder seg også retten til å foreta kredittvurderinger i løpet av kontraktsperioden. Dersom en slik kredittvurdering tilsier det kan BIR Bedrift be om depositum, senke kredittgrensen eller si opp avtalen. BIR Bedrift plikter til å informere kunde før slike tiltak iverksettes.

5. Tilgjengelighet

Kunde skal besørge lett tilgjengelighet ved avhenting/tømming av oppsamlingsutstyr, også når BIR Bedrift ellers ber om tilgang. Videre skal kunde informere BIR Bedrift om alle typer endringer som i vesentlig grad påvirker tilgjengeligheten. Manglende tømming grunnet utilgjengelighet medfører belastning for bomtur og/eller ekstratømming mot ekstra betaling.

6. Avfallstype

Kunden har ansvar for å sørge for at det kun er den typen avfall som på forhånd er avtalt som leveres. Definisjon av avfallet finnes på egne faktaark. Disse finnes på vår nettside eller oversendes ved forespørsel. Avvik tilleggsfaktureres.

7. Overfylt utstyr og forsøpling

Utstyret skal brukes i henhold til intensjonen og må ikke fylles opp mer enn det er laget for. Overfylt utstyr kan medføre at utstyret ikke kan tømmes/hentes og eventuelle ekstrakostnader forbundet med overfylling belastes kunden. Med overfylt utstyr menes utstyr der avfall ligger over toppen/kanten av utstyret eller der lokk ikke kan lukkes helt. Kunden har selv ansvar for å holde sin eiendom, fortau og gate fri for avfall, herunder også ansvar for uvedkommende forsøpling. Forsøpling under tømming som skyldes feillasting og/eller overfylt oppsamlingsutstyr er kundens ansvar.

8. Plassering og bruk av utstyr

Kunden er selv ansvarlig for at stedet han får plassert utstyr på er egnet, herunder også at tilkomst er dimensjonert for tyngre kjøretøy. BIR Bedrift vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå på underlag der oppsamlingsutstyret blir plassert. Dersom kunden ikke er tilgjengelig på leveringstidspunkt vil oppsamlingsutstyret bli plassert der sjåfør anser det best egnet.

Leid/utlånt utstyr er BIR Bedrifts eiendom og skal kun benyttes i henhold til intensjonen/avtale. Kunde må gi BIR Bedrift beskjed ved tap eller skade på utstyret. Reparasjon eller bytte av utstyr med feil eller skader belastes kunden dersom det ikke kan påvises at BIR Bedrift kan holdes ansvarlig for skaden/feilen. Oppsamlingsutstyr som forsvinner fra sitt utplasseringssted erstattes i sin helhet av kunden.

9. Henting

Oppsamlingsutstyret skal gjøres tilgjengelig for tømmemannskapet fra klokken 06.00 på tømmedagen. Utstyret regnes som tilgjengelig når det står langs kjørbar vei. I de tilfeller der utstyret må transporteres av BIR Bedrift frem til kjørbar vei faktureres dette i tillegg til avtalt tømmepris.

Bestillinger blir vanligvis utført påfølgende virkedag innenfor normal arbeidstid 06:00 til 16:00. Hasteoppdrag kan utføres mot tillegg i pris.

10. Underleverandører

BIR Bedrift har rett til å benytte seg av underleverandører ved utførelse av arbeid i henhold til gjeldende kontrakt. Disse skal følge de samme krav til rutiner og krav m.v. som fremgår av avtalen.

Kunden skal imidlertid forholde seg direkte til BIR Bedrift og ikke til underleverandøren.

11. Helligdager/ offentlige fridager og særskilte begivenheter

Dersom fast tømmedag havner på en offentlig fridag eller helligdag vil BIR Bedrift endre tidspunktet for tømmingen til en av de nærmeste dagene før eller etter fridagen, uten forutgående varsel til kunden. Kostnader forbundet med flytting av oppsamlingsutstyr etter pålegg fra det offentlige dekkes av kunden.

12. Offentlig grunn/gateleie

All plassering av oppsamlingsutstyr på offentlig grunn må godkjennes av kommunen. BIR Bedrift kan søke om godkjenning på vegne av kunden. Beholdere kan settes ut på offentlig grunn i forbindelse med tømming (i henhold til FOR 2006-12-11 nr 1698: Forskrift for håndtering av husholdningsavfall mv. - BIR, Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal kommuner, Hordaland. Paragraf 9).

Der hvor offentlige etater har innført gateleie og gebyr for søknad på offentlig grunn vil BIR Bedrift AS viderefakturere dette til våre kunder etter gjeldende satser.

13. Betaling

Kunden har ansvar for å betale for de ytelser som BIR Bedrift leverer i henhold til avtalen. Betalingsbetingelse er pr 14 dager dersom ikke annet er avtalt. Abonnement faktureres kvartalsvis på forskudd. Dersom kunden mener at faktura er feil, må kunden reklamere til BIR Bedrift innen betalingsfristens utløp. Så lenge klagen er til behandling i BIR Bedrift, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen, og ved delvis innbetaling varsle om hvilken tjeneste innbetalingen knytter seg til.

14. Manglende betaling

Ved forsinket betaling vil det bli sendt ut purring. Ved purring nr 2 vil det også medføre et purregebyr, og saken vil bli sendt til inkasso om innbetaling ikke skjer innen fristen. BIR Bedrift kan stoppe tømming av avfallet, og har rett til å oppheve avtalen og inndra utstyret. Ved oppheving av avtalen må kunden betale vederlag, gebyrer og avgifter for hele avtaleperioden og for innhenting av utstyret. Er ikke utstyret tilgjengelig slik at BIR Bedrift får hentet det, belastes kunden for erstatning av leid/utlånt utstyr etter til enhver tids gjeldende prisliste.

15. Adresseendring

Kunden skal gi skriftlig beskjed til BIR Bedrift ved adresseendring, fortrinnsvis via mail. Ny adresse skal være registrert senest 14 dager etter BIR Bedrift har mottatt meldingen. Dersom melding ikke finner sted, står kunden selv ansvarlig for kostnader som påløper som følge av feil oppgitt adresse eller manglende melding om flytting.

16. Endring av tjenesten

Ved endring av tjenesten må BIR Bedrift få beskjed om dette i rimelig tid før de ønskede endringene i tjenesten skal iverksettes. For abonnement og andre løpende avtaler registreres endringene enten fra den første eller den femtende i mnd. endringen skjer. Det kan ta inntil 10 virkedager fra BIR Bedrift har mottatt endringsmeldingen til endringen utføres. Kunden må betale for utførelse av endringene etter til en hver tids gjeldende prisliste.

17. Rapportering

Begge parter er pliktet til å melde fra om forhold som har betydning for utførelse av tjenesten/avtalen slik at den andre part har mulighet til å gjøre de nødvendige endringer.

18. Manglende tømming

BIR Bedrift gjør alltid sitt ytterste for at avfallet skal bli hentet til avtalt tidspunkt. BIR Bedrift vil så sant det er praktisk mulig varsle kunden og avtale nytt hentetidspunkt ved manglende henting. Kunden må melde fra om manglende tømming innen rimelig tid slik at BIR Bedrift får mulighet til å rette opp. BIR Bedrift fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap/krav som følge av manglende henting. Erstatning for manglende tømming vil bli utført kostnadsfritt innenfor normal arbeidstid så snart som mulig.

19. Nøkkelsystem

BIR Bedrift bruker BIR sitt H-nøkkelsystem og krever at kundene benytter dette system for tilgang til oppsamlingsutstyr. Oppstartskostnad ved sylinderskifte utføres og dekkes av kunden.

20. Endringer på vilkår og avtale

BIR Bedrift forbeholder seg retten til å oppdatere og gjøre endringer på avtaler og vilkår i henhold til enhver tids gjeldende lover og forskrifter. Tømmekalender og endringer i denne offentliggjøres på BIR AS sine nettsider.

21. Priser og prisreguleringer

Vi tar forbehold om justering av prisene som følge av statlige avgiftsendringer og behandlingskostnader. Øvrige priser justeres etter SSBs konsumprisindeks og transportindeks. Vennligst merk at i noen tilfeller er pris betinget av en totalavtale, det vil si at eventuelle rabatter kan bortfalle eller bli redusert ved endring i avtalen. Alle priser er eks. mva.

22. Oppsigelse

Avtalen gjelder inntil BIR Bedrift har mottatt oppsigelse fra kunden. Ved abonnement og andre løpende avtaler skal oppsigelsen leveres skriftlig. Oppsigelsestiden er en måned og oppsigelsen registreres fra den påfølgende første eller femtende i mnd. Kunden er pliktig til å betale vederlag, gebyrer og avgifter til avtalen opphører. Dersom BIR Bedrift ikke får tilgang til utstyret ved oppsigelsen av avtalen vil kunden bli belastet for dette.

23. Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som etter norsk rett må betraktes som Force Majeure, suspenderes plikten til oppfyllelse for den part som rammes av situasjonen. Slike forhold kan være streik, lockout, maskinhavari, bestemmelser fra myndighetene og lignende situasjoner som gjør det svært byrdefullt for en av partene å oppfylle avtalen. Situasjonen skal meddeles den annen part uten ugrunnet opphold for å kunne påberopes. Den andre parts forpliktelse suspenderes i samme periode. Så snart situasjonen faller bort eller ikke lenger kan betraktes som Force Majeure, gjenoppstår plikten til oppfyllelse.

24. Tvister

Alle tvister med grunnlag i denne avtalen skal innen 3 måneder søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem skal saken avgjøres ved voldgift i Bergen Tingsrett.

25. Aksept

Tilbudet anses som akseptert ved signering av avtalen eller ved bestilling av første oppdrag.

(sist oppdatert 6. nov 2023)